Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a doba zpracování osobních údajů

Kupující dobrovolně uděluje prodávajícímu jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů (zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonické a emailové kontaktní spojení atd.) za účelem zajištění práv a plnění povinností plynoucích z kupní smlouvy (včetně zaslání/doručení zboží) a za účelem archivnictví. Kupující dobrovolně uděluje prodávajícímu souhlas s tím, aby prodávající předal osobní údaje kupujícího společnosti PPL CZ s.r.o.. a dalším doručovatelům za účelem zajištění zaslání/doručení zboží. Kupující uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Kupující bere na vědomí, že prodávající může být povinen poskytnout osobní údaje kupujícího za účelem splnění své zákonné povinnosti. Prodávající bude osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy.

V případě, že přihlášení se k odběru obchodních sdělení budou osobní údaje zpracovávány pod dobu 10 let, případně do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete uplatnit prostřednictvím Žádosti subjektu údajů.

Osobní údaje nezbytné pro řádné poskytnutí služeb a pro splnění všech povinností prodávajícího, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, budou zpracovávány bez ohledu na kupujícím udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, budou zpracovávány po dobu využívání služeb poskytovaných prodávajícím a dále obvykle 5 let po jejich zrušení.

Po skončení lhůty pro zpracování resp. uchování osobních údajů,s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení).

 

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že kupující má právo od správce-prodávajícího získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá.

Kupující má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má kupující právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s kupujícím, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Kontaktní osobou pro vyřizování žádostí kupujících ohledně uplatnění jejich práva na přístup k osobním údajům a odpovědnou osobou je Ing. Radovan Lubelec, info@mirapashop.cz, +420 774 818 946, Adresa: Mineral Pharmacy, s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, Česká Republika – dopis adresujte k rukám Radovana Lubelce.

V případě, že bude kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

Informace o využívání Cookies

 

Co jsou to soubory cookies?

Soubor cookie je malý soubor obsahující řetězec znaků, který je při návštěvě webové stránky odeslán do vašeho počítače. Při další návštěvě soubor cookie webové stránce umožní rozpoznat váš prohlížeč. Pomocí souborů cookie lze uložit uživatelská nastavení a další údaje. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, když se vám soubor cookie někdo pokusí zaslat. Některé funkce nebo služby na webových stránkách však bez souborů cookie nemusí fungovat správně.

Proč používáme cookies?

Se zapnutými soubory cookie pro vás bude procházení internetu jednodušší. Soubory cookie jsou vytvářeny weby, které jste navštívili, a jsou v nich uloženy například informace o vašem profilu nebo o vašich jazykových preferencích. Jednoduše řečeno vám cookie soubory mohou zjednodušit používání služeb na našich webových stránkách a zrychlit jejich prohlížení. Server eHorcik.cz využívá soubory cookie výhradně ke zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Mohu generování souborů cookies blokovat?

Používáním stránek eHorcik.cz souhlasíte s používáním souborů cookie a to výhradně ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Soubory cookie můžete zablokovat přímo ve svém prohlížeči. Podrobné informace o blokování cookie naleznete na stránkách vývojářů vašeho prohlížeče.

Jak odstranit problémy s cookies?

Pokud jste soubory cookies v prohlížeči povolili, ale stále se zobrazuje chybová zpráva, zkuste v prohlížeči otevřít nové okno nebo zavřít ostatní karty. V případě problémů s načítáním stránky restartujte prohlížeč, vymažte cache a soubory cookie.

Při používání stránek www.ehorcik.cz jsou defaultně ukládány soubory cookies.